Tarım Arazilerinin Miras Yolu İle Parçalanmasının Önüne Geçildi

Tarım Arazilerinin Miras Yolu İle Parçalanmasının Önüne Geçildi
, Dosya

 

 

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, Tarım arazilerinin miraz yoluyla parçalanmasının önüne geçilen yasa hakkında bilgiler verdi.

Bilindiği Üzere tarım arazilerinin yıllardır miras yoluyla parçalanması ve intikal işlemlerinin sürüncemede kalması nedeniyle heba olan tarım topraklarını korumak üzere bakanlığımız tarafından 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddelerinde değişikliğe gidildi.

     Bu amaçla 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girdi.

      Öncelikle mirasçılar, mirasa tabi tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini, mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirme yoluna gitmelidirler. Murislerin anlaşmaları halinde; noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler. Bu durumda Noter senedi dair örneği tapu müdürlüğüne ibraz edilerek, söz konusu ortaklık tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenir. Ya da mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları limited şirket kurabilirler. Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin tamamını üçüncü kişilere satışını da gerçekleştirebilirler.

    Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından mirasçılara kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilecektir.

        Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılması Durumunda

        Mirasçı veya Bakanlık tarafından dava açılması durumunda, sulh hukuk hâkiminin verebileceği kararlar şu şekilde olabilecektir.

     Tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle yönetmeliğin 10'uncu maddesi ile tespit edilen ehil mirasçıya, tarımsal gelir değeri üzerinden devrine,

        Birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde,

•Öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya,

•Bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine,

•Ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilir.

     Tarımsal gelir değeri, davanın açılış tarihi dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplamalarda TUİK verileri ile Bakanlığımız kayıt sistemlerindeki veriler dikkate alınacaktır.

       Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. Hâkim, mirasçıların mevcut arazileri ile devri yapılacak mirasa konu araziler arasında ekonomik bütünlük ve yeter gelir arazi büyüklüğü kriterlerini dikkate alarak karar verebilir. Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır. Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinden mirasçılara ayrı ayrı devrine de karar verebilir.

      Ehil Mirasçıya Ait Kriterler

      Ehil mirasçının belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil mirasçı olarak kabul edilecektir.

•Mirasçılardan; geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,

•Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,

•Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan, •Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,

•Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan,

•Altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan, •Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan, •Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında Tarım sigortası olanlara beş puan,

•Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara beş puan,

•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan, •Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara iki puan,

•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,

•Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş puan,

•Kadın olanlara beş puan,

Verilerek ehil mirasçı tespit yoluna gidilecektir.

       Mirasa Konu Tarımsal Arazilerde Değer Artışı

       Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanacaktır. Bulunan değer ile arazinin tarım dışı kullanım nedeni ile oluşan yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenmesi sağlanacaktır. Tarım arazilerinin kanun hükümlerine göre mahkeme kararı ile mirasçılardan birine tarımsal gelir değeri üzerinden devri halinde, devir işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde tarım dışı amaçla kullanım izni sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların hak sahibi olacağı konusunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulacaktır.

 

 

      Diğer Mirasçıların Paylarının Ödenmesi

 

      Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verebilecektir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı aya kadar ek süre de verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verebilecektir..

     Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilecektir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamayacaktır. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.

     Düzce İl ve İlçelerdeki Yeter Gelirli Arazi Büyüklükleri

     Tarımsal arazileri aşağıdaki tabloda belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez.

 

 

 

 

 

İl/İlçe

Sulu Arazi
(Da)

Kuru Arazi
(Da)

Dikili Arazi
(Da)

Örtüaltı Arazi
(Da)

 

 

Akçakoca

75

140

10

3

 

Cumayeri

75

130

10

3

 

Çilimli

70

120

10

3

 

Gölyaka

85

170

10

3

 

Gümüşova

85

155

10

3

 

Kaynaşlı

70

130

10

3

 

Merkez

55

200

10

3

 

Yığılca

65

180

10

3

                     

 

Facebook Yorumları

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...